mmm

 

mm

HEM

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm mm

Tankar kring Kopparbergar’n som föreningsdriven

I dagsläget drivs Kopparbergar’n som ett enskilt företag, men nettointäkterna motsvarar inte alls den arbetsinsats som krävs.

Trots många frivilliga insatser från läsarna är det ändå ett lite för stort jobb för oss (Inger och Björn), varför vi beslutat att företaget ska upphöra.
Däremot hoppas vi att finna en lösning som gör det möjligt att Nättidningen Kopparbergar'n ska fortsätta i samma anda som tidigare.
En sådan lösning kan vara att Kopparbergar’n i fortsättningen drivs av en allmännyttig ideell förening.

Det allmännyttiga skulle i så fall dels bestå i att för allmänheten publicera positiva artiklar och andra bidrag om vad som händer inom Ljusnarsbergarnas intresseområde, dels att genom annonsförsäljning till företag samla in medel för att stödja kommunens ungdomar och för att göra de äldres vardag lite gladare med fler besök och underhållning.

En styrelse leder och fördelar arbetet, som bör delas upp mellan flera personer.
De två nuvarande redaktionsmedlemmarna (Inger och Björn) bör, åtminstone tills vidare och för kontinuitetens skull vara kärnan i reportageteamet, men en organisation med ”lokalredaktörer” ute i byarna, vore eftersträvansvärd, bland annat för att minska antalet resor. Även föreningarna bör i möjligaste mån utse egna ”pressombudsmän”. Och dessutom är det öppet för alla att bidra med bild- och textmaterial för Kopparbergar’n.

Det ska vara enkelt att medverka i Kopparbergar’n. Foton tagna med telefonkamera duger i de allra flesta fall, och den som inte tror sig om att skriva en artikel själv, kan lämna några korta anteckningar och ett telefonnummer för kontakt, så fixar vi resten!
Vi vill att den ”nya” Kopparbergar’n ska vara en tidning ”av folket, om folket, för folket”!

Annonsförsäljning och administration ska skötas av annan personal än den redaktionella. Förutom rena annonsintäkter kommer vi att söka sponsorpengar och andra bidrag exempelvis från EU.
Influtna medel ska i första hand användas för att täcka föreningens kostnader, men hela överskottet ska gå till stöd och uppmuntran av unga och gamla ljusnarsbergare.

Önskvärt är att föreningen förfogar över en redaktionslokal i centrala Kopparberg, där reporterteamet kan träffas och där allmänheten kan nå dem på bestämda tider.

Text: Björn Öringbäck

Kommentar

Meta
Trädgårdsfören, har styrelse möte 23 jan, tar upp frågan så får vi se hur intresset är.

Kommentera

 

mm mm